Dades de l'entitat

MONTSE GONZALEZ SANCHEZ ( en adelante Prunus )

44994878R

PARTIDA DEL GRAMA, S/N

25100 ALMACELLAS -LLEIDA-

Teléfono: 657.967.984

E-mail: info@prunus.es

Propietat

Prunus. és propietària dels noms de domini que identifiquen la web i és titular de l'allotjament de les pàgines en el servidor oportú, així com dels comptes de correu electrònic que pertanyin als dominis citats. Així mateix, és propietari dels continguts, textos i fotografies publicats o posseeix les llicències oportunes per al seu ús, mentre no s'indiqui diferent propietat.

No està permesa la reproducció i / o publicació, total o parcial, del portal o els seus continguts, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment als seus titulars, sense el permís previ, exprés i per escrit d'aquests.

Protecció de dades de caràcter personal


Les dades rebudes a través dels formularis publicats a la web seran incorporades a un fitxer creat per tal exposat en el formulari corresponent. Els / les interessats / des podran exercir els seus drets de consulta, rectificació i cancel·lació tal com indica la legislació vigent. Per a això podran dirigir-se a les adreces electrònica i postal dalt indicades.

Prunus. es responsable del cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y demás legislación vigente en materia de protección de datos personales en lo referente a esta web, pero no lo es en ningún caso del cumplimiento por parte de las empresas o entidades a las que se pueda acceder a través de enlaces y/o banners publicitarios insertados en la misma.

Diversos

Prunus. censura la publicació de continguts que siguin contraris a les lleis espanyoles, infringeixin els drets de tercers o resultin violents, abusius, racistes, xenòfobs, sexistes o difamatoris. Així mateix manifesta la no alineació del web amb ideologies polítiques o religioses.

 

Prunus. no es responsabilitza dels continguts de les pàgines a les que pugui accedir a través d'enllaços publicats a la web, ni de les actuacions de les empreses que insereixin publicitat en la mateixa. En qualsevol cas, realitzarà una vigilància permanent per evitar la connexió amb pàgines i / o empreses que no s'ajustin a l'exposat en el párrafoanterior.

 

La responsabilitat sobre la legalitat, originalitat i / o veracitat del contingut de les obres publicades és única i exclusiva dels autors i / o signants. De la mateixa manera, Prunus. no es responsabilitza de l'ús que les persones que accedeixin a la web facin de les mateixes.

 

Prunus. no pot garantir que la disponibilitat de la web sigui contínua i ininterrompuda, ja que no és responsable de la xarxa Internet, dels accessos a la mateixa, dels equips i programes dels usuaris i dels servidors que proporcionin allotjament a la web.